Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná jednotka

Spolufinancovaný z:Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opatrenie:07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie:7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Názov projektu: Rekonštrukcia chodníkov v obci Hokovce

Celková výška oprávnených výdavkov:20 000 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:100%


POPIS PROJEKTU:

Hlavným cieľom  projektu je podpora miestneho rozvoja obce na území MAS Ipeľ-Honts príspevkom k fókusovej oblasti 6BPodpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Projekt je zameraný na zlepšovanie a rozširovanie infraštruktúry malého rozsahu v obci Hokovce.Jedná sa o obec vo vidieckej oblasti s počtom obyvateľov menej ako 500 ľudí. Podľa údajov štatistického úradu SR k 31.12.2018 v obci  žije 498 obyvateľov,čo v prepočte na km2 znamená hustotu obyvateľstva 34,58 osôb.Realizácia projektu podporuje oživenie znevýhodnenej vidieckej oblasti pokiaľ vytvára podmienky k miestnemu ekonomickému rozvoju, hlavne v oblasti  rozvoju cestovného ruchu. V obci sa nachádzajú ubytovacie zariadenia (hotel, wellness len pár minút cesty od Dudiniec). Rekonštukované chodníky vedú k miestnym atrakciám, (napr. Kostol sv. Petra a Pavla) a zlepšujú dostupnosť verejných budov a služieb v obci. V súčasnosti uvedené chodníky pre peších sú vo veľmi zlom technickom stave a hrozí nebezpečenstvo pádu a zranenie. Súčasný stav chodníkov obmedzuje okem návštevníkov obce aj presun imobilných osôb, ale aj veľkú časť ostatnej populácie.Rekonštrukcia chodníkov je navrhnutá v bezbariérovom prevedení.V dôsledku realizácie projektu sa obnovia chodníky na troch miestach, čím sa zvýši kvalita a využiteľnosť verejného priestranstva obce, zlepší podnikateľské podmienky hlavne v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie návštenosti obce. Vybudované a rekonštruované miestne komunikácie budú slúžiť hlavne návštevníkom obce a miestnemu obyvateľstvu. Lepšia dostupnosť takých dôležitých miest ako pošta, materská škola, autobusová zastávka a predajňa potravín je nevyhnutá nielen pre každodenný život občanov ale sú dôležité aj pre rozvoj cestovného ruchu. Cez obec vedie cesta 1. triedy č. 66 (smer Šahy – Banská Bystrica). Občania cez rekonštruované chodníky budú mať prístup k uvedenej ceste. Financovanie projektu je naplánované formou zálohovej platby a refuncácie. 

Priložené fotografie
Vytlačené z webovej stránky http://www.hokovce.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.